Senior Ethan Shaw, stumbles over fellow senior goalkeeper, Xavier McAtee to save a goal- via Dave Allen

Senior Ethan Shaw, stumbles over fellow senior goalkeeper, Xavier McAtee to save a goal- via Dave Allen.